Privacy

De commissie PWO gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. 

Privacyverklaring

  • De commissie gebruikt uw e-mailadres alleen voor het beantwoorden van uw vraag.
  • De commissie bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het beantwoorden van uw vraag. Daarna worden de gegevens vernietigd, tenzij de commissie de gegevens nodig heeft voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.
  • Uw vraag wordt door ons beantwoord. Wij delen uw gegevens niet met derden. In geval van misbruik of strafbare uitingen kan een strafrechtelijk onderzoek volgen.
  • Deze website voldoet technisch en functioneel aan de eisen die gesteld worden aan het beveiligen van uw gegevens. Ook de vraagafhandeling is zo ingericht dat alleen de noodzakelijke medewerkers toegang hebben tot de gegevens.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze regels worden ook uw rechten beschreven met betrekking tot uw persoonsgegevens.

U heeft het recht ons te verzoeken om inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, en/of te beperken, en/of uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan Margot Groenhuijsen.

Meer uitleg over deze rechten vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Tenslotte heeft u ook het recht om een melding te doen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.